Atributii

BIROUL EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE desfăşoară activitaţi de executare silită şi consultanţă în vederea recuperării creanţelor comerciale, civile sau rezultând din cauze penale, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale sau a altor titluri executorii (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de împrumut, contracte de credit, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenţa juridica, etc.) sau pe cale amiabilă, în absenţa unor titluri executorii sau a existenţei unor titluri prescrise.

De asemenea, aduce la îndeplinire hotărâri judecătoreşti privind: încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiinţări de lucrări sau construcţii, evacuări, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, întocmind şi procese verbale de constatare în cazul ofertei reale de plată urmate de consemnare. Procedează la recuperarea de autovehicule şi vehicule comerciale, utilaje şi echipamente de la clienţii rău-platnici ai societăţilor de leasing.

Înainte de promovarea acţiunilor în instanţă sau pe parcursul judecării acestora, biroul nostru realizează punerea în întârziere a debitorilor prin notificări sau convocări la conciliere directă, constatări ale stărilor de fapt sau inventarieri de bunuri, aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă şi anume: poprirea asigurătorie, sechestrul asigurător, sechestrul judiciar. Dacă judecarea cauzei se amână datorită lipsei sau viciilor de procedură sau dacă investirea nu se poate efectua datorită viciilor sau lipsei dovezilor de comunicare a hotărârilor, la dispoziţia instanţei, se pot comunica actele de procedură prin intermediul executorului judecătoresc, biroul nostru având agent procedural propriu.

Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila și este investit prin lege cu indeplinirea operativa a unui serviciu de interes public. Actul îndeplinit de executor judecatoresc, în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de înregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Printre atributiile traditionale, enumeram: recuperarea creantelor, procese verbale de constatare, proceduri de executare silita. La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite. Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Activitatea executorilor judecatoresti se înfaptuieste în conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. Executorii judecatoresti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competenta lor decât în cazurile si în conditiile prevazute de lege.

Sună acum!