Servicii

Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila și este investit prin lege cu indeplinirea operativa a unui serviciu de interes public. Actul îndeplinit de executor judecatoresc, în limitele competentelor legale, purtând ștampila și semnatura acestuia, precum și numarul de înregistrare și data, este act de autoritate publică și are forța probantă prevazută de lege.
Activitatea executorilor judecătorești se înfăptuiește în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părtilor și ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Executorii judecătorești nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competența lor decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE desfăşoară activitaţi de executare silită şi consultanţă în vederea recuperării creanţelor comerciale, civile sau rezultând din cauze penale, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale sau a altor titluri executorii (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de împrumut, contracte de credit,  contracte de ipotecă, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenţa juridica, etc.) sau pe cale amiabilă, în absenţa unor titluri executorii (facturi , acte sau contracte sub semnătură privată) .

De asemenea, aduce la îndeplinire hotărâri judecătoreşti privind încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiinţări de lucrări sau construcţii, evacuări, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, întocmind şi procese verbale de constatare în cazul ofertei reale de plată urmate de consemnare. Procedează la recuperarea de autovehicule şi vehicule comerciale, utilaje şi echipamente de la clienţii rău-platnici ai societăţilor de leasing.

Înainte de promovarea acţiunilor în instanţă sau pe parcursul judecării acestora, biroul nostru realizează punerea în întârziere a debitorilor prin notificări sau convocări la conciliere directă, constatări de urgență ale unor stărilor de fapt sau inventarieri de bunuri, aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă şi anume: poprirea asigurătorie, sechestrul asigurător, sechestrul judiciar, precum și conferirea de dată certă a inscrisurilor sub semnătură privată.

În cazul în care procesul în care sunteți implicat se amână datorită lipsei sau viciilor de procedură sau dacă investirea nu se poate efectua datorită viciilor sau lipsei dovezilor de comunicare a hotărârilor, la dispoziţia instanţei și la cererea dumneavoastră expresă, se pot comunica actele de procedură prin intermediul executorului judecătoresc, biroul nostru având agent procedural propriu, termenul de comunicare prin agent procedural fiind de regulă de 24 de ore .

SERVICIILE OFERITE DE BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE din SIBIU sunt :

 1. Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 2. Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 3. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 4.  Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească
 5. Constatarea de urgență a unor stări de fapt în condițiile prevăzute de art. 364 din Cod de Procedură Civilă
 6. Procedura ofertei reale de plată urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de Procedură Civilă
 7. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a CEC-urilor
 8. Executări directe: Predarea silită a bunurilor mobile
 9. Executări directe: Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare , puneri în posesie)
 10. Executări directe: Executarea silită a obligațiilor de a face sau a obligațiilor de a nu face
 11. Executări directe: Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori
 12. Executări indirecte: Urmărirea silită mobiliară
 13. Executări indirecte: Urmărirea silită imobiliară
 14. Executări indirecte: Poprirea
 15. Conferirea de dată certă inscrisurilor sub semnătură privată
 16. Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc

Pentru detalii suplimentare , nu ezitați să ne contactați.
Moldovan Florin Gheorghe
-executor judecătoresc-

Sună acum!